St. George Payment portalParent Portal

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МОДУЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР ST. GEORGE SPRING CAMP 2024

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящите Общи условия долупосочените термини имат следното значение:
УСЛУГИ: всички услуги, които се предоставят от модула;
ПЛАТФОРМА: модулът и всички инструменти, сървъри и т.н.
МОДУЛ: снимки, текст, видеоматериали и т.н.
ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОДУЛА – родители/ настойници на деца, които желаят за ползват услугите на лагера;
ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР“ – единствено деца от 6 до 10 години;

1. Модулът е услуга на „Уандър груп“ АД, („Дружеството“, „St. George Spring Camp 2024“ „УГ“, „ние“, „нас“, „наше“), ЕИК 201181897 като под услугата следва да се разбира модул, приложение или друга услуга на информационното общество, предоставяна от дружеството. Свързана услуга е и мобилното приложение.
2. Настоящите общи условия имат за цел регулирането на отношенията между дружеството и потребителите, които ползват предоставяните чрез модула услуги.
3. Достъпът до услугите предлагани от модула се осъществява след подаване чрез модула по електронен път на нарочно заявление на родител/ настойник на дете. Във всички случаи, заявилият участието на дете в St. George Spring Camp 2024 следва да бъде родител/ настойник на съответното дете. При и по повод ползването на модула и услугите в него, дружеството ще обработва данни за потребителите (деца) и техните родители, съгласно Политика за поверителност и защита на личните данни на модула.
4. Потребители – юридически лица не се допускат.
5. Предоставяни услуги от модул: записване на седмична база и заплащане на дължима сума за участие на дете в St. George Spring Camp 2024 (Пролетен лагер).

ІІ. ST. GEORGE SPRING CAMP 2024 (ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР):
6. С настоящите Общи условия се регламентира и редът, условията и сроковете за заявяване и заплащане на St. George Spring Camp 2024 за дете, желаещо да посещава лагера.
7. St. George Spring Camp 2024 се провежда в присъствена форма като включва групови дейности в различни тематични направления, насочени към общо личностно развитие и усъвършенстване на детето, в регламентирани часови граници.
8. Летният лагер се провежда в гр. София бул. „Никола Вапцаров“ № 47.
9. Периоди на провеждане и времетраене: 01.04.2024г. до 05.04.2024г., като организацията и записването са на седмична база (понеделник – петък) и в часовия диапазон от 08.30 ч. до 16.30 ч.
10. St. George Spring Camp 2024 се провежда в следните направления:
пролетен лагер – с цел да осигури на лагерниците активна дейност и развиване на всички подходящи физически качества;10.1. Подробна информация за лагера, както и за условията, цената и начина му на осъществяване, е публикувана на модула. St. George Spring Camp 2024 може да разширява обхвата на предоставяните услуги, като своевременно уведомява родителите/настойниците за това. Ако броят на заявилите определен вид пролетен лагер е под минималния брой или вид група, то тогава този пролетен лагер не се провежда, а заплатените суми се връщат в срок от 10 работни дни по банкова сметка на родител/ настойник.
11. Потребител на услугата може да бъде само дете на възраст между 6 и 10 години.
12. Родителите/ настойниците удостоверяват съгласието си с настоящите Общи условия и свързаната политика за поверителност след отбелязване и изрично потвърждаване на предвиденото място за това в заявка (форма) за участие в St. George Spring Camp 2024 на модула.

ІІІ. ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В ST. GEORGE SPRING CAMP 2024 (ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР)
13. Заявката за участие на дете в St. George Spring Camp 2024 може да бъде направена единствено чрез попълване на Форма за записване, публикувана на модула.
14. Изисква се попълване на:
• информация за дете: три имена, в кое училище учи/ ще учи, ЕГН/ЛНЧ, текущ клас, години на детето;
• Информация за родител/ настойник: име и фамилия, имейл и телефон на родител;
15. Изборът и заявяването на St. George Spring Camp 2024 се извършва единствено от родителя/настойника, носещ родителска отговорност за детето.
16. Заявяването и записването на детето е на седмична база (понеделник – петък).
17. При записването за лагера на дете, задължително се попълва здравна анкета, в която се дава информация за здравословното състояние на детето. Предоставят се всички известни факти за здравословното състояние на детето. При всички положения, St. George Spring Camp 2024 си запазва правото да откаже предоставянето на услугата, във връзка с декларирано медицинско състояние на дете. Плащането на услугата от страна на родител/ настойник не гарантира и не запазва място на детето. В случай на отказ от страна на St. George Spring Camp 2024 за провеждане на пролетен лагер на детето, St. George Spring Camp 2024 възстановява в срок от 10 работни дни по банкова сметка на родител/ настойник заплатената сума. В този случай St. George Spring Camp 2024 не носи каквато и да било отговорност.
18. Попълват се изисканите декларации, касаещи участието на детето в лагера. Родителят/ настойникът се съгласява безусловно с попълването на съответната отметка в декларацията, че дава съгласието си за декларираното обстоятелство или исканото действие/ бездействие.
19. Непопълването на декларацията, включително и за здравословното състояние (както и с некоректни данни или символи) е основание да бъде отказано участие на дете в St. George Spring Camp 2024.
20. След горното потвърждение, родителят/ настойникът следва да заплати чрез интерфейса на платформата стойността на заявените седмици. Плащане, извършено по друг начин не се допуска. Суми, заплатени по друг начин, се възстановяват обратно на родителя/ настойника по банкова сметка, като съответната дейност (услуга) не се предоставя на детето.
21. След извършване на заявяването и заплащането на желаните седмици от летния лагер, ръководител на St. George Spring Camp 2024 потвърждава/ или отказва изрично на електронния адрес на родителя/ настойника участието на детето в летния лагер. С цел избягване на съмнения, заплащането на избраните седмици от страна на родителя/ настойника не гарантира участието на детето в летния лагер. Потвърждението/ отказът се изпраща в срок до 2 (два) работни дни след извършване на заявяването и заплащането по реда, уговорен по – горе.
22. В случай на отсъствие на детето от занимания в пролетен лагер (независимо от причината за това) – таксата за тях (или част от стойността им) не подлежи на възстановяване и St. George Spring Camp 2024 не се задължава да компенсира или възстановява по какъвто и да било начин непроведените занятия или тяхната стойност.
23. Настоящите общи условия представляват договор между „УАНДЪР ГРУП“ АД и физическо лице – родител/ настойник на дете, желаещо да ползва услугите на летния лагер. Договорът се счита за сключен и влиза в сила от датата на писменото потвърждение по посочения имейл от страна на Ръководител на St. George Spring Camp 2024 по начина, уговорен в т. 21 по – горе.
24. Записването и заплащането на St. George Spring Camp 2024 се извършва единствено по електронен път чрез платформата и интерфейса на модула. Условия, различни от тези, предвидени в настоящите Общи условия, не могат да бъдат уговаряни.

ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ST. GEORGE SPRING CAMP 2024
25. Всички лагеруващи деца се събират в гр.София, всеки ден в 08.30ч., по списък, който се проверява от ръководителя на лагера
26. Издаване на деца: Всички лагеруващи деца се издават до 16.30ч., единствено на родител/ настойник, или друго лице, предварително посочено от родител/ настойник в изрично писмено пълномощно предоставено на St. George Spring Camp 2024.
27. St. George Spring Camp 2024 утвърждава програма на лагера, с който родителите настойниците се запознават.

V. УЧАСТНИЦИ
28. Учителят/ Аниматорът има право да:
28.1. Организира и провежда образователно-възпитателния процес на английски език, съдейства за тяхното пълноценно интегриране в лагерната дейност.
28. 2. Получи уважение от страна на ръководството, лагеруващите деца и родителите/ настойниците.
28. 3. Дава мнение и да прави предложения пред ръководството на лагера относно дейността на лагера;
28.4. Получава материали, осигуряващи ефективното изпълнение на задълженията му;
28.5. Избира и прилага различни методи, средства, похвати за ефективно провеждане на образователно-развлекателния процес;
28.6. Уведомява ръководителя на лагера за нарушаване на дисциплината от страна на лагеруващото дете, както и за възникнали инциденти;
28.7. Бъде защитено достойнството му на учител/ аниматор при неоснователни действия от страна на родители/ настойници, от служители на други органи и организации.
29. Учителят/ Аниматорът е длъжен да:
29.1. Изпълнява добросъвестно задълженията си;
29.2. Опазва живота и здравето на лагерниците по време на образователно-развлекателния процес и на други дейности, организирани от него или от лагера;
29. 3. Насърчава позитивните прояви на лагерника;
29.4. Подпомага лагерниците да посрещат проблемните ситуации по адекватен начин;
29.5. Възпитава лагерниците в спазване на норми и правила на поведение, като всякакви телесни наранявания и унижаващи ги методи за контролиране на поведението са му абсолютно забранени;
29.6. Изисква от лагерниците да спазват правилата за дисциплината, като последователно и внимателно се отнася към всяка негативна проява на лагерника, но и достатъчно категорично;
29.7. Спазва всички законови разпоредби и указанията на ръководител на лагера.
29.8. Спазва всички други разпоредби и вътрешни нормативни актове, свързани с опазване здравето на детето.
30. Учителят/ аниматорът няма право да:
30.1. Нарушава правата на лагерника и да накърнява личното му достойнство;
30.2. Прилага форми на физическо и психическо насилие върху лагерника;
30.3. Отстранява дете от занятие, без знанието на ръководителя на лагера;
30.4. Ползва мобилния си телефон по време на лагерните дейности, освен в случаите, свързани с пряката дейност на лагера;
30.5. Да напуска работното си място и да се отделя от децата извън определените за почивка часове;
30.6. Да оставя поверените му деца без надзор.
31. Лагеруващите деца имат право да:
31.1. Посещават заниманията с образователна и развлекателна цел;
31.2. Ползват базата по време на престоя си като следват програмата на лагера;
31.3 Получават всички материали, свързани с програмата на лагера;
31.3. Получават информация във връзка с протичането на лагера в текущата сeдмица;
31.4. Учениците и децата могат да ползват своите мобилни телефони само в определените за това случаи – с образователна цел, по време на пътувания, според изричното решение на придружаващия учител и/или на ръководител на лагера;
32. Лагеруващите деца нямат право да:
32.1. Внасят храна и напитки в сградата на провеждане на лагера.
32.2. Да отсъстват от планираните лагерни дейности, освен при изключителни обстоятелства и с изричното разрешение на ръководителя на лагера;
32.3. Накърняват с поведението си авторитета и достойнството на служителите на лагера;
32.4. Демонстрират неуважително отношение и грубо поведение;
32.5. Унижават и нараняват емоционалното състояние на другите лагерници като ги наричат с груби имена, обиждат ги, използват език, който заплашва или стресира, или извършват дейности, които водят до унижаване на друго дете;
32.6. Използват груб език (ругатни);
32.7. Ползват мобилен телефон по време на лагерните дейности, освен ако не е разрешено изрично от ръководител на лагера.
32.8. Демонстрират поведение, което дискредитира лагера и участниците по време на дейности извън рамките на лагера.
33. Лагеруващите деца са длъжни да:
33.1. Спазват указанията и разпорежданията на главния ръководител/ помощник-ръководител и придружаващите учители и аниматори, определени със заповед на ръководителя на лагера, както и всички насоки, отправени от професионалните инструктори в разнообразните дейности;
33.2. Да си носят вътрешни, чисти обувки или пантофи;
33.3. Уведомяват своевременно ръководители/ аниматори/ учители или инструктори за възникнал здравословен проблем, физиологично неразположение, за възникнал проблем или ситуация, независимо от техния характер;
33.4. Опазват своето имущество /включително и предоставеното им имущество от лагера/, имуществото на базата и това на останалите лагерници от групата;
33.5. Проявяват разбиране, толерантност и уважение към останалите лагерници;
33.6. Спазват нормите за поведение на обществени места – да демонстрира отлично поведение, да се движи спокойно, да говори тихо, да оказва помощ при необходимост;
33.7. Спазват всички инструкции, получени на място от персонала на летния лагер с цел личната им безопасност, като спазва общоприетите норми на поведение на обществени места.
33.8. По време на целия престой в лагера да демонстрират поведение, което е подходящо и съобразено с настоящия правилник, с който всички участници са запознати;
33.9. Не внасят никое от забранените вещества, алкохол, цигари, скъпи и забранени електронни устройства, в базата на лагера;
33.10. Спазват приложения дневен режим и програма на лагера, без да се отклонява; за всяко отклонение или забавяне да иска разрешение от ръководителя/помощник-ръководителя на лагера;
33.11. Не напускат базата на лагера без придружаващ член на екипа на лагера; всяко нарушение на това правило, води до отстраняване на участника в лагера;
33.12. Обличат изискваната екипировка и предпазни средства, част от условието за участие в специализираните дейности, занимания и др. Участват в дейностите облечен/а с подходящо облекло и изряден външен вид;
33.13. Докладват при наблюдавано нарушение от друг участник в лагера, в разрез с настоящия Правилник.
33. 14. Съхраняват авторитета на детския лагер;
33.15. Спазват инструкциите на треньорите/инструкторите/придружаващия екип при планираните занимания. При неспазване на инструкциите по време на съответното занимание, екипът има право да спре лагеруващото дете от него.
34. Дисциплинарни мерки
34. 1. При първи инцидент лагеруващото дете получава предупреждение и обяснение защо поведението му е неподходящо /при възможност детето се отделя от другите деца, за определен период от време с цел размисъл върху извършената постъпка/;
34. 2. При втори инцидент ръководителите на лагера определят последствията от действието на детето /например лишаване от възможността да участва в определена дейност/. Родителите/ настойниците на детето се уведомяват своевременно по телефона за инцидента и предприетите мерки;
34.3. При трети инцидент детето се отстранява от лагера, без възстановяване на заплатената сума;
34.4. В случай на сериозни поведенчески проблеми, екипът на лагера си запазва правото да забрани на детето да посещава лагера в бъдеще.
35. Родителите/ настойниците имат право да:
35. 1. Получават информация за децата си по време на протичащия лагер;
35.2. Споделят положителни или негативни впечатления, коментари, предложения, касаещи лагерниците и работата на учителите и аниматорите пред ръководството на лагера;
35.3. Родителят/ настойникът има право да заявява и детето/ученика да ползва услугите, в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
36. Родителите са длъжни да:
36.1. В първия ден на участие на детето в лагера, да представят медицинска бележка за здравословното състояние на лагеруващото дете от личния лекар, издадена до 3 (три) дни преди датата нa започване на лагера и всички други изискуеми към момента на постъпване на детето в лагера документи – Декларация за излизане извън територията на лагера. В случай на непредставяне на медицинска бележка, детето не се приема в лагера, детето се връща на родител/ настойник и заплатената сума за седмицата ( или част от нея) не се възстановява от страна на St. George Spring Camp 2024 на родител/ настойник.
36.2. Се запознаят с настоящите Общи условия и задължителната документация;
36.3. Попълнят вярно и пълно изискваната за лагеруващото дете информация;
36.4. Бъдат точни при издаване на децата в края на деня и в уговореното време.
36.5. В извънредни ситуации да вземат детето по всяко време от лагера, след информиране на лагерното ръководство;
36.6. Възстановяват щетите от повредена или унищожена собственост по вина на лагерника.
36.7. Родителят/ настойникът се задължава да познава настоящите Общи условия и да спазва разпоредбите им.
36.8. Родителят/ настойникът се задължава да заплати дължимите суми за заявените услуги в съответствие с Общите условия и ценовата листа.
36.9. Родителят/ настойникът е задължен да се информира относно графика за провеждане на лагера.
36.10. Родителят/ настойникът се задължава при поискване от страна на St. George Spring Camp 2024 да представи документи, с оглед реализиране на права и изпълнение на задължения по Общите условия, като това изискване следва да е в съответствие с действащото законодателство и с тези Общи условия.
37. Родителите / настойниците следва да имат предвид че:
37.1. Ръководството на летния лагер не препоръчва лагеруващите деца да носят със себе си скъпи електронни устройства като електронни игри, компютри, часовници, бижута, аксесоари и други. Всички електронни устройства се съхраняват от учителите/ аниматорите.
37.2. Лагерът не носи отговорност за счупване или изгубване на каквито и да било вещи на лагерниците.
38. Права и задължения на St. George Spring Camp 2024:
38.1. Да получава в срок всички дължими от родителя суми за заявените услуги.
38.2. Да допълва и изменя графика за провеждане на пролетен лагер.
38.3. Да спазва Политика за защита на личните данни и Политика на Поверителност, публикувани на модула.
38.4. St. George Spring Camp 2024 има право да откаже приемането на дете на летния лагер или да прекрати договора с родител/ настойник по собствена преценка без да излага мотиви за това. Прекратяването влиза в сила, считано от датата на изпращане на волеизявлението до родителите/ настойниците чрез електронна поща.
38.5. При всички случаи, St. George Spring Camp 2024 има право незабавно да откаже приемането на дете в следните случаи:
1. не е налице писмено потвърждение от страна ръководител на лагера за определени заявени и/или заплатени седмици на участие на детето в лагера.
2. непредставяне на медицинска бележка в указаните по – горе срокове;
3. установена невъзможност на St. George Spring Camp 2024 да осигури адекватно медицинско обслужване на детето;
4. непълно или невярно деклариране на медицински или други обстоятелства за детето от страна на родител/ настойник. В този случай, St. George Spring Camp 2024 не възстановява такса или част от нея.
5. други случаи, по преценка на ръководител на лагера;
38.6. St. George Spring Camp 2024 отговаря пред родителите/ настойниците за виновно неизпълнение на задълженията си, поради причини, върху които има контрол и носи вина и отговорност.

38.7. St. George Spring Camp 2024 не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от свое виновно неизпълнение на задължения. St. George Spring Camp 2024 не отговаря за вреди, възникнали от неосъществени занимания или участие в лагера. St. George Spring Camp 2024 не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато неизпълнението е резултат от възникването на форсмажорно обстоятелство, за срока на продължителност на форсмажорното обстоятелство.

VІ. ПРОМОКОД

39. St. George Spring Camp 2024 си запазва правото да предостави на партньорски организации промокод/ове. Правилата по предоставяне на промокод не са предмет на настоящите Общи условия.

VІ. ДРУГИ
40. Осъществявайки достъп до услугите чрез модула, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по -долу условия. В случай, че не ги приемате нямате право и възможност да използвате модула и услугите в него.
41. St. George Spring Camp 2024 има право да добавя и спира услуги в модула, да променя структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
42. St. George Spring Camp 2024 има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на St. George Spring Camp 2024, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на лица, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.
43. St. George Spring Camp 2024 има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.
44 St. George Spring Camp 2024 има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с St. George Spring Camp 2024.
45. St. George Spring Camp 2024 не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.
46. St. George Spring Camp 2024 не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.
47. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на модула или услуга от модула, дори ако дружеството е бил предупредено или разумно е могло да предположи за вероятността от такива вреди.
48. Дружеството не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.
49. Дружеството не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.
50. Услугите в модула могат да се използват единствено от потребител, приел настоящите Общи условия и специфичните условия за използване на съответните услуги, ако има такива.
51. Потребителят не може да има претенции към дружеството за неосъществено плащане в случай, че:
* неговата банка по една или друга причина откаже да извърши това плащане,
* неговата банка не е в състояние да го извърши – независимо от причините за това (поставяне на банката под особен надзор, обявяването й в несъстоятелност, временна неплатежоспособност и други);
52. St. George Spring Camp 2024 по никакви причини не изпраща по e-mail съобщения, които приканват Потребителите да актуализират своите данни и профил в Портала или да предоставят своята парола и/или потребителско име, каквито и да е данни за картата или други идентификационни данни. В случай, че Потребител получи подобно съобщение следва да го счита за опит за измама и при никакви обстоятелства да не отваря линковете (връзките), посочени в тях, както и да не въвежда своята лична и/или финансова информация.
53. Дружеството си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на модула.

54. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
55. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на договора, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от съответния държавен съд при условията на ГПК, по избор на ищеца (страната, поискала решаване на спора).

Дата на последна актуализация: 29.02.2024г.

Чат с нас

Loading...

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване

error: Content is protected !!