РОДИТЕЛСКИ АКТИВ

Училището има действащ Родителски актив, който работи съвместно с Директора и училищното ръководство за изграждане на ефективно сътрудничество и партньорство.

Създаването на Родителския актив цели да осигури добра комуникация между родители и учители, а също и да даде възможност за доброволни дейности, свързани с развитието на училищната общност. Всеки месец Изпълнителният комитет на Родителския актив провежда среща с Директора на училището във връзка с предстоящи събития и/или осигуряването на ценна обратна връзка относно работата на училището.

Родителският актив дава важен и ценен принос за повишаване на общностния дух в училището.

error: Content is protected !!