УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

От 2014-2015 учебна година Ученическият съвет е важно звено за развитието на St. George International School & Preschool. В него участват ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

Сред основните му цели е осъществяването на директна връзка между Ръководството на училището и всички ученици като координира ученическия живот и ученическата общност в училището.

Членовете на съвета работят активно по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и родителите и помагат за провеждането на училищни събития.

Като отговорна структура в училището Ученическият съвет разполага със собствен бюджет, чрез който да подпомага дейността и да реализира инициативите си.

МИСИЯ

Ученическият съвет работи за изграждането на един сплотен екип в лицето на учители, ученици, родители и ръководство на училището.

ФУНКЦИИ

  • Представлява учениците пред училищното ръководство;
  • Съдейства при организацията на училищни мероприятия;
  • Членовете на ученическия съвет дават добър пример с поведението си на останалите ученици;
  • Членовете на ученическия съвет помагат на учениците при спазването на правилата.

СЪСТАВ

  • Председател;
  • Членове - по един представител на всеки клас.

error: Content is protected !!