ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП VIII-XII КЛАС

Основната част от предметите се изучават на английски език

Програмата включва съответното за гимназиално образование съдържание на учебните предмети съгласно:

  1. Държавните Образователни Стандарти на Министерство на Образованието и Науката за Република България - непрофилирана подготовка. Изучаваните предмети са: Български език и литература, Природни науки и екология, Чужди езици, Изкуства, Математика, Информатика и информационни технологии, Технологии и предприемачество, Обществени науки и гражданско образование, Физическа култура и спорт;
  2. Cambridge International School:
  • Cambridge IGCSE (VIII - X клас). Фокусът при подготовката на учениците за явяване на изпит за придобиване на квалификация Cambridge IGCSE е върху следните предмети: Английски език, Английска литература, Математика, Биология, Химия и Физика;
  • Cambridge А-level (XI-XII клас). Учениците избират три профилиращи предмета от изучаваните за квалификации Cambridge IGCSE - според индивидуалните постижения, интереси и възможности за кариерно развитие.
Обучението в ХII клас е насочено към подготовка за постигане на високи резултати както на националните зрелостни изпити, така и на изпитите за придобиване на Cambridge International Advanced Level Certificate. Специално внимание е посветено на практическата и емоционалната подготовка на учениците за кандидатстване за университет.
error: Content is protected !!