ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-VII КЛАС

Част от предметите се изучават на английски език

Програмата включва съответното за възрастта съдържание на учебните предмети, съгласно Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката за Република България и Cambridge International School Key Stage 3 за прогимназиално образование.

Фокус в преподаването и ученето е развитието на компетентности в областта на Математиката, Науките, Литературата и Граматиката на двата езика - Английски и Български. Изграждането на солидна база от знания и умения по тези предмети, както и богат речник, са от ключово значение за успешното продължаване на образованието по всеки от двата стандарта. В този етап учебната дисциплина „Науки“ се разделя на отделни предмети: Биология, Химия и Физика. Стимулират се творческия подход, умението за търсене, систематизиране и анализиране на информация, научното мислене и разбиране на учебния материал чрез редовна практическа работа.

От учениците се изисква да владеят специфичната терминология по всеки предмет на двата езика.

От началото на учебната 2017/2018 година учениците от V, VI и VII клас задължително изучават чужд език в рамките на задължителната учебна програма.

Програмата за учениците от V и VI клас включва специализирани инструменти и практики за развиване на умения за презентиране и водене на дебати. На базата на академичните си знания, учениците трябва да могат успешно да конструират убедителни, структурирани тематични дискусии в рамките на часовете по публична реч.

Обучението в VII клас е посветено на подготовката за постигането на високи резултати на изпитите за Национално външно оценяване, Cambridge Secondary Checkpoint, както и на подготовката за кандидатстване за гимназиален етап.

След края на задължителната учебна програма, по избор и срещу допълнително заплащане, учениците могат да се занимават с изящни и сценични изкуства, чужди езици, спорт, технологии, клубове по интереси, самоподготовка.

error: Content is protected !!