МИСИЯ

St. George International School & Preschool възпитава образовани, уверени и вдъхновени ученици, които разполагат с всички необходими инструменти, за да реализират своя потенциал в глобалната общност.

ВИЗИЯ

St. George International School & Preschool съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи, за да предостави висококонкурентно образование на своите ученици. Ние вярваме, че обучението не се изчерпва само с формалното образование и в учениците се стимулира чувството за любознателност и вълнение при откриването на нова информация, която да се запази в съзнанието им дълго, след като завършат училището.

Успоредно със силна академична учебна програма, St. George International School & Preschool предоставя възможност за натрупване на личен опит, който осигурява равен достъп до образование за всички наши ученици.

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

Ценностите, които изповядва училището се споделят от трите страни в учебния процес - ученици, родители, учители и непедагогически персонал.

ЧЕСТНОСТ

Означава да казваме истината пред себе си и пред другите;

ОТГОВОРНОСТ

Означава да спазваме всички обещания и да изпълняваме своите задължения, да пазим физически и психически другите, да разбираме последствията при изпълнение или неизпълнение на поетите ангажименти;

УВАЖЕНИЕ

Означава да спазваме установените правила, да зачитаме личното пространство и вещите на другите, техните чувства и желания, да изслушваме и приемаме чуждото мнение, като може да не го споделяме;

ИНИЦИАТИВНОСТ

Означава активно да участваме в училищния живот, да даваме предложения, да споделяме идеи, да постъпваме смело, като сме обмислили добре ефекта от действията си;

ВЗАИМОПОМОЩ

Означава да си помагаме един на друг, да услужим на някого в нужда, да печелим приятели, да се чувстваме полезни;

ОТКРИТОСТ

Означава да споделяме с другите какво мислим и чувстваме, какво искаме, за да бъдем разбрани;

ТОЛЕРАНТНОСТ

Означава да приемаме хората каквито са, да разбираме различията, да приемем, че другите мислят, действат и чувстват различно.

error: Content is protected !!