ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

2019-2020 учебна година

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. УЧИЛИЩЕТО има право да откаже сключването на нов Договор за обучение на УЧЕНИК за следваща учебна година в
УЧИЛИЩЕТО по своя преценка, без да дължи каквито и да било разноски и обезщетения, включително и в случай, че всички
дължими суми по Договора за обучение, включително и допълнително заявените от РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ чрез
онлайн платформа дейности и/или услуги, отнасящи се до този УЧЕНИК, не са напълно издължени или са били забавени,
съгласно План за плащане и/или фактури и/или обявените в електронна кореспонденция срокове, когато е приложимо.
8.2. Страните се съгласяват, че в случай на неизпълнение на договорни условия от страна на РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ,
УЧИЛИЩЕТО има право да прехвърля и да се разпорежда с правата си по Договора в полза на трети лица, за което
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ дават предварителното си безусловно съгласие. В случай на неизпълнение от страна на
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ на задължението за заплащане на каквато и да е част от Таксата за обучение, дължима съгласно
План за плащане и/или обявените в електронна кореспонденция срокове, когато е приложимо, УЧИЛИЩЕТО има правото да
възлага на подизпълнител извършването на действия по извънсъдебно събиране на просрочените суми, за което
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ дават предварителното си безусловно съгласие.
8.3. Всички предизвестия, уведомления, съобщения, декларации, становища, изявления относно УЧЕНИК, включително и
Предизвестие за прекратяване на договор за обучение, отправени съгласно Договора за обучение до другата Страна и съгласно
настоящите Общи условия, се изпращат на изрично посочен в Договора за обучение електронен адрес за кореспонденция с
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ и/ или с препоръчана поща на изрично посочен в Договора за обучение от
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ пощенски адрес. Уведомленията относно УЧЕНИКА от всякакъв вид се изпращат на изрично
посочения в Договора за обучение електронен адрес за кореспонденция или на пощенските адреси, посочени в Договора за
обучение, освен ако междувременно РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ не са уведомили писмено УЧИЛИЩЕТО за тяхната промяна
и за приложимостта на други адреси.
8.4. При посочване на електронен адрес от страна на РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ за кореспонденция относно УЧЕНИКА,
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ декларират, че: желаят да получава пълната информация относно УЧЕНИКА на посочения
електронен адрес, включително, когато само един от РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ е негов титуляр и електронният адрес е
актуален и активен; РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ отговарят изцяло за съхранението и предоставянето на достъп на трети лица
до електронния адрес и за съобщенията, изпратени от него или за изтичането на информация от него.
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ са информирани и приемат, че: УЧИЛИЩЕТО не носи отговорност за каквито и да е действия,
извършени от трети лица чрез използване на електронния адрес или спрямо него; УЧИЛИЩЕТО приема всички действия,
извършени чрез използване на електронния адрес (включително действия от трети лица), като действия, извършени лично от
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ в писмена форма и тези действия пораждат валидни правни последици за страните по
настоящия договор и не могат да бъдат оспорвани от РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ. При констатирани действия на трети лица
спрямо електронния адрес, РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ следва да информират писмено УЧИЛИЩЕТО, като всякакви
действия, извършени преди уведомяването, ще пораждат предвидените правни последици и не могат да бъдат оспорвани от
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ.
8.5. Всяка от Страните се задължава да информира писмено другата Страна за промяна на адреса си за кореспонденция –
предварително или в срок до 2 /два/ дни от настъпване на промяната. Ако Страна промени своя адрес за кореспонденция
(пощенски или електронен), без да уведоми писмено другата Страна, всички предизвестия, уведомления, съобщения,
декларации, становища и изявления, изпратени на последния писмено посочен от първата Страна адрес, се считат за валидно
връчени.
С подписа си на тези Общи условия, РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ декларират, че са ги получили, запознати са с тях и ги
приемат като неразделна част от Договора за обучение.
Тези Общи условия са изготвени и подписани в два екземпляра на български и английски език – по един екземпляр за всяка от
Страните. При несъответствие между българската и английската версия ще се прилагат разпоредбите на българската версия.
Настоящите Общи условия са приети от Управител на Частно средно училище „Свети Георги“ ЕООД и се отнасят за договори,
сключени за всички ученици, записани в УЧИЛИЩЕТО за учебната 2019-2020 г.

Върни към ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧИЛИЩЕ 2019-2020

error: Content is protected !!