УПРАВЛЕНИЕ

ЧСУ "Свети Георги" е частно училище, регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност и лицензирано от Министерството на образованието и науката

Управляващ борд

Ролята на Управляващия борд на ЧСУ "Свети Георги" е да осигури стратегическото развитие на училището и прилагането на най-добрите практики по отношение на обучението, преподаването и управлението на персонала. Отговорностите на борда включват също така определянето на ясна визия и етика. Бордът отговаря за осигуряването на безопасна и подкрепяща среда и участва в популяризирането на училището и развитието на общността.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор отговаря за определянето и назначаването на директорите на училището и детската градина, ръководителите на начален, прогимназиален и гимназиален етап, както и ръководителите на отдели. Отговорностите му също така включват определяне на академичните програми, планиране на училищните ресурси, надзор на качеството на академичното представяне, както и финансово и административно управление на училището и управление на персонала. Изпълнителният директор е член на Управляващия борд и дава предложения на борда. Изпълнителен директор на ЧСУ "Свети Георги" е г-жа Кремена Пенева.

Организационна структура

error: Content is protected !!